-->
មជ្ឈមណ្ឌលភាសា Concordia
“ការរៀនភាសាបរទេស មិនមែនគ្រាន់តែជា ការរៀនពាក្យខុសៗគ្នា សម្រាប់រឿងដូចគ្នាតែមួយនោះទេ ប៉ុន្តែវាជាការរៀនពី របៀបឬវិធីមួយផ្សេងទៀត ដើម្បីគិតនិងស្វែងយល់ អំពីរឿងនោះ "។ - Flora Lewis

ស្វាគមន៍មកកាន់ មជ្ឈមណ្ឌលភាសា
Card image cap

បណ្ណាល័យ Online


កម្មវិធីអានសៀវភៅ របស់យើង ផ្ដល់អោយ សិស្សនូវ ធនធាន ដើម្បីសិក្សា និងបង្កើន ចំនេះដឹង

Card image cap

ការបង់ប្រាក់


ជ្រើសរើស វិធីទូទាត់ប្រាក់ ដែលមាន ភាពងាយស្រួល សម្រាប់អ្នក

Card image cap

កម្មវិធីសិក្សា ភាសាអង់គ្លេស


ជ្រើសរើស កម្មវិធីសិក្សា ដែលសមស្រប សម្រាប់អ្នក

Card image cap

ចូលទៅកាន់ថ្នាក់សិក្សា


ក្លាយជាសិស្ស ហើយចាប់ផ្ដើម ការសិក្សាអ្នក ថ្ងៃនេះ

តាមដានពត៌មាន ព្រឹត្តិកាណ៍ថ្មីៗ
©2024 Concordia International