កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសស៊េរី Senior
ភាសាអង់គ្លេស ស៊េរី Senior

កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស ស៊េរី Senior ផ្តល់ជូនសិស្សានុសិស្ស ដែលចង់ទទួលបាន សមត្ថភាពអាន ភាសាអង់គ្លេស និងទទួលបានចំណេះដឹង ដ៏មានតម្លៃនៃវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម តាមរយះសព្វវចនាធិប្បាយ ស្ថិតនៅក្រោមប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ នៃកម្មវិធី បណ្ណាល័យ អនឡាញ។ កម្មវិធីសិក្សាទាំងអស់នេះ ត្រូវបានសំរបសំរួល ក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យអនឡាញ ដោយរួមមានរូបភាព និងនិយមន័យពាក្យនៅផ្នែកម្ខាង ហើយក៏មានភ្ជាប់ជាមួយ ប្រព័ន្ធសំលេងនិទានរឿង ជំនួយជាមួយរូបភាពតួអង្គផងដែរ។ គ្រូបង្រៀននិងសិស្ស អាចធ្វើការសន្ទនាពិភាក្សា អំពីប្រធានបទផ្សេងៗ ដែលសិស្សបានរៀនអាន ហើយពួកគេមានឱកាស បញ្ចូលការសន្ទនា និងការរិះគិត ជាភាសាអង់គ្លេស។.

សេរ៊ីនៃការត្រលប់ទៅស្វែងយល់អតីតកាល / Get To Know The Past Series

©2023 Concordia International