គោលការណ៍ណែនាំការចុះឈ្មោះ
ជិតដល់គោលដៅហើយ!

យើងសូមអរគុណ ចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍ របស់អ្នក ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលភាសាអង់គ្លេស Concordia ។ យើងនឹងស្វាគមន៍រាល់គ្រប់សេចក្ដីត្រូវការទាំងអស់ ក្នុងដំណើររបស់អ្នក ជាមួយយើង។ សូមទូរស័ព្ទមកកាន់ សេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើង នៅទំព័រទំនាក់ទំនង ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយ ក្នុងដំណើរការដាក់ពាក្យសុំ ឬមានសំណួរទាក់ទងនឹងកម្មវិធី។.

សូមអនុវត្ត តាមការណែនាំ ខាងក្រោម សម្រាប់ការចុះឈ្មោះតាមអ៊ីនធរណេតៈ:

  • ជំហានទី 1: ចុះឈ្មោះសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងនៅទីនេះ

  • ចុះឈ្មោះ / Register

  • ជំហានទី 2: ធ្វើការទូទាត់បង់ប្រាក់
  • ជំហានទី 3: ប្រលងធ្វើតេស្តកម្រិតភាសា
  • ជំហានទី 4: ការវាយតម្លៃរបស់អ្នកមគ្គុទេស Curator
©2022 Concordia International