ទំនាក់ទំនងមកកាន់
ការិយាល័យកណ្តាលអាស៊ី

Philippines
 • មហាវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ Concordia នៃអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិក :
  Concordia International College of Asia and Pacific, Inc:
  • អាស័យដ្ឋាន / Address : 9th Floor Padilla Bldg. F. Ortigas Jr. Road Ortigas Center Pasig City
  • Business Center Ortigas Pasig City
  • ទូរស័ព្ទ / Telephone : (+63) 2-625-65-79

Korea
 • មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំ Concordia ប្រទេសកូរ៉េ :
  Concordia Education Center Korea :
  • អាស័យដ្ឋាន / Address :Gyewon Building #1306, 71, Cheonggyecheon-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea ZIP 03189
  • Online English: +82-1811-0279
  • ទូរស័ព្ទ / Telephone : +82-6677-3096

 • ការិយាល័យ Busan :
  Busan Office :
  • Sejong World Plaza A Dong 309 Ho, 814 Haewoondaero, Joadong, Haewoondaegu, Busan
  • ទូរស័ព្ទ / Telephone : +82-51-702-0588

Vietnam
 • មជ្ឈមណ្ឌលភាសាអង់គ្លេស Concordia - ទីក្រុងហូជីមិញ :
  Concordia Language Center - Ho Chi Minh city :
  • អាស័យដ្ឋាន / Address R4-25 Hưng Gia 5 ( Số 50 đường số 2) Phường Tân Phong Quận 7, TP HCM
  • ទូរស័ព្ទ / Telephone : +84 28 5410 7764

Uzbekistan
 • មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំអ៊ូសបេគីស្ថាន :
  Concordia Education - Uzbekistan :
  • អាស័យដ្ឋាន / Address 49 House Dustlik St. Urgench city, Postal code: 220100, Republic of Uzbekistan
  • ទូរស័ព្ទ / Telephone : +998 97 221 2113

©2023 Concordia International