កម្មវិធីសិក្សា IELTS
កម្មវិធីសិក្សា IELTS

កម្មវិធីសិក្សា IETLS គឺជាវគ្គសិក្សាត្រៀមយក វិញ្ញាបនបត្រភាសា ដែលប្រើរយះពេលវែងឬខ្លី ដោយពឹងផ្អែកទៅលើ កម្រិតសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសរបស់សិស្ស។ កម្មវិធីនេះ នឹងរៀបចំ អោយសិស្ស ត្រៀមលក្ខណះសម្រាប់ការប្រឡង IELTS តាមរយៈការផ្តោតជាយុទ្ធសាស្រ្ត បង្កើនសមត្ថភាព ក្នុងការអាន ការសរសេរ ស្តាប់ និងនិយាយ ស្របតាមស្ដង់ដារ នៃការប្រឡង IELTS ។.

សិស្សត្រូវរៀន ពីទម្រង់បែបបទ នៃកម្មវិធី IELTS ព្រមទាំងការប្រើប្រាស់របស់វា ដើម្បីអាចទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ ក្នុងការប្រលង។ CLC ផ្ដល់នូវសិស្សនិស្សិត មិនត្រឹមតែគន្លឹះ និងការណែនាំ ពន្យល់អំពីបែបបទនៃ ការប្រលងយកពិន្ួុ IELTS Test ប៉ុណ្ណោះទេ ព្រោះសិស្ស និងទទួលបាន ជំនាញភាសាអង់គ្លេស ដ៏ពិតប្រាកដ អាចជួយអោយពួកគេ អភិវឌ្ឍសមត្ថភាព ផ្នែកមូលដ្ឋានគ្រឹះ នៃការធ្វើតេស្តភាសាអង់គ្លេសផ្សេងៗទាំងអស់។.

គ្រោងវគ្គសិក្សា:

Parts Question Format Time
Part 1 Introduction & Interview
Short introduction, personal hobby, questions and answers about personal hobbies.
4~5 Mins
Part 2 Long Turn
Presentation according to the related topic cars, Q&A about the presentation.
3~4 Mins
Part 3 Discussion
Open discussion about the given topics(Organizational skills, Comprehension skills, and Responsive skills practice).
4~5 Mins

©2022 Concordia International