បេសកកម្មយើង
បេសកម្មរបស់យើង

មជ្ឈមណ្ឌលភាសាអង់គ្លេស Concordia ផ្ដាច់ជ្ញាក្នុងការផ្តល់ជូន នូវកម្មវិធីភាសា ដែលមាន គុណភាពល្អបំផុត សម្រាប់សិស្សានុសិស្ស។ CLC មានគោលបំណង បង្កើនសក្តានុពល របស់សិស្សគ្រប់រូប តាមរយះការប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យាទំនើប និងកម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស ដែលមានក្រិតក្រម តាមខ្នាតផ្ទាល់ខ្លួន ។ សិស្សគឺជាសារៈសំខាន់ នៃបេសកកម្មរបស់យើង ហើយភាពជោគជ័យ របស់ពួកគេ គឺជាស្នូលនៃជីវិតរបស់យើង។

គោលដៅរបស់យើង :


  • ផ្តល់បរិយាកាសសិក្សា ដ៏រីករាយមួយ ដែលសិស្ស អាចរីកលូតលាស់បាន ហើយមានភាពស៊ាំធ្នឹក ក្នុងការនិយាយភាសាថ្មី។

  • អភិវឌ្ឍនិងផ្តល់នូវប្រព័ន្ធសិក្សា ដ៏ល្អដែលនឹងបង្កើន សមត្ថភាពភាសារបស់ពួកគេ ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ក្នុងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ នៃការនិយាយ ការស្តាប់ ការអាន និងការសរសេរ។

  • ផ្តល់ឱ្យសិស្សនូវ Pathway ទៅកាន់ មហាវិទ្យាល័យនៅបរទេស និងអភិវឌ្ឍផែនការអាជីព នៅលើបណ្ដាញ ជាអន្តរជាតិ។

  • ធានាបាននូវជំនួយសំភារះ និងកិច្ចការប្រតិបត្តិការ គាំទ្រដល់តម្រូវការបច្ចុប្បន្ន របស់សាកលវិទ្យាល័យ និងកំណើនដែលរំពឹងទុក។
©2023 Concordia International