ការចុះឈ្មោះចូលរៀន
តម្រូវការចូលជាសមាជិក

  • 1. ចុះឈ្មោះដើម្បីក្លាយជាសមាជិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា Concordia ។.

  • 2. ប្រឡងវិញ្ញាសាររបស់ CLC យកកម្រិតភាសា តាមអ៊ិនធឺរណែត ។.

នៅពេលដែលពាក្យសុំ របស់អ្នកត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់រួចរាល់ហើយ ជំហានបន្ទាប់ សិស្សត្រូវបង់ថ្លៃសិក្សា របស់ខ្លួន ដើម្បីបំពេញ គ្រប់លក្ខ័ណ្ឌ នៃដំណើរការ ចុះឈ្មោះ។.

ការប្រើប្រាស់ អ៊ិនធឺរណែត

សិស្សទាំងអស់ ត្រូវមានកុំព្យូទ័រ ដែលមានអាចភ្ជាប់ ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត។.

©2022 Concordia International